[us_page_title description=”1″ align=”center”]

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Ingspire
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van Ingspire bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Algemene voorwaarden Digitale producten
Artikel A –
Aanbiedingen, prijzen en betalingen
Artikel B –
Intellectuele eigendomsrechten
Artikel C – Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Artikel D –
Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads
Artikel E –
Bestelling retourneren, annuleren of omruilen
Artikel F –
Diversen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Ingspire worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Ingspire (handelend onder de naam Inspirerendwinkelen.nl);
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Ingspire in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ingspire: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Ingspire en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: Europese modelformulier voor herroeping zie artikel 6;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit Ingspire (handelend onder de naam Inspirerendwinkelen.nl)

Ingspire, Joan Maetsuykerlaan 18, 2024 AS Haarlem
(06) 39467011
info@ingspire.nl

KvK-nummer: 67326412

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ingspire en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ingspire voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Ingspire zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Ingspire kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in afbeeldingen en teksten. Afbeeldingen kunnen mogelijk afwijken van de werkelijkheid, hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleend.
  Ingspire neemt op geen enkele wijze verantwoording en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschreven mogelijke werking en uitstraling van aangeboden sieraden / producten. De mogelijke werking/invloed is een samenvatting verkregen uit diverse bronnen.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ingspire onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Ingspire kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ingspire op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Ingspire zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 5. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 6. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 7. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 8. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden met uitzondering van digitale producten (zie Algemene voorwaarden Digitale producten). Ingspire mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Ingspire mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Ingspire hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze schriftelijk via de mail aan Ingspire.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product onbeschadigd en originele verpakking terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Ingspire. Dit hoeft niet als Ingspire heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product onbeschadigd terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Ingspire verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Ingspire is niet aansprakelijk voor het zoekraken van het retourpakket door de PostNL / My Parcel of andere vervoerder.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Ingspire bij herroeping

 1. Als Ingspire de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Ingspire vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door Ingspire in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt en retourgoederen in goede orde ontvangen zijn. Tenzij Ingspire aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
 3. Ingspire gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ingspire de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Ingspire kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Ingspire dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ingspire geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Beschadigde producten door toedoen van consument en ontbreken van originele verpakking
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Ingspire worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Ingspire producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Ingspire geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Ingspire dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. Ingspire staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Ingspire er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Ingspire, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Ingspire kan doen gelden indien Ingspire is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Ingspire, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Ingspire zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Ingspire kenbaar heeft gemaakt. Bij foutieve opgave van leveringsadres door consument is Ingspire niet verantwoordelijk voor eventuele schade of kosten daaruit voort vloeiende.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Ingspire geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Ingspire het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Ingspire stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van producten als gevolg van foutieve of onzorgvuldige bezorging per post of pakketdienst.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Ingspire voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ingspire te melden.
 2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Ingspire is gewezen op de te late betaling en Ingspire de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Ingspire gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Ingspire kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Ingspire beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ingspire.
 3. Bij Ingspire ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ingspire binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Ingspire in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Ingspire en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.inspirerendwinkelen.nl. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Inspirerendwinkelen.nl betekent dat de koper deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

A. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

A.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s
A.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.inspirerendwinkelen.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.
A.3 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten

B. Intellectuele eigendomsrechten

B.1 De (intellectuele-eigendoms)rechten op door Inspirerendwinkelen.nl aan de klant verkochte of op basis van een licentie of anderszins aan de klant ter beschikking gestelde E-books, downloads of andere digitale producten verblijven volledig aan Inspirerendwinkelen.nl. De klant verkrijgt slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie ten aanzien van het betreffende digitale product.
B.2 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Inspirerendwinkelen.nl. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

C. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
C.1 Inspirerendwinkelen.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten. Noch de auteur nog Inspirerendwinkelen.nl kan aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de digitale producten en bronnen waarnaar wordt verwezen en voor eventuele nadelige gevolgen of schade die het resultaat zijn van de in praktijk gebrachte aanwijzingen uit de producten.
C.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Inspirerendwinkelen.nl. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals een PDF-lezer om uw PDF-bestanden te lezen en firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

D. Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads
D.1
Op de digitale producten van Inspirerendwinkelen.nl berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.
D.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.
D.3 De digitale producten en inhoud mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inspirerendwinkelen.nl en de auteur.

D.4 Om ongeoorloofde verspreiding tegen te gaan kan het gekochte digitale product maximaal 5 keer gedownload worden via de bijgevoegde link in de bestelbevestiging.

E. Bestelling retourneren, annuleren of omruilen
E.1
Op digitale producten van Inspirerendwinkelen.nl geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk. Ebooks, downloads en andere digitale producten zijn niet meer te herroepen op het moment dat de download is gestart. Door op “afrekenen” te klikken stemt de afnemer in met directe levering en ziet af van het herroepingsrecht. U wordt in het bestelproces hier ook op gewezen.
E.2 Digitale producten kunnen niet geruild, geretourneerd of geannuleerd worden. Ik ga akkoord met directe levering en het downloaden van het gekochte digitale product en zie af van mijn ontbindings- en herroepingsrecht.

F. Diversen
F.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Inspirerendwinkelen.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
F.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
F.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Contact
Inspirerendwinkelen.nl | info@inspirerendwinkelen.nl